Size bir telefon kadar yakınız
0 212 631 2443

Çağdaş İslam Düşünürleri Projesi

Çağdaş İslam Düşünürleri Projesi

Projenin Amacı: Üniversitelerin lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin çağdaş İslam düşüncesi birikimlerine katkı sağlamak, son yüzyılın akademik dinî tartışmalarına ve öncü kişilerine dair bilgilerini arttırmaktır.

Projenin Gerekçesi: Türkiye’de son yıllarda hızla artan üniversitelerle birlikte akademik eğitimde ciddi ilerleme olmasına rağmen, öğrencilerin çağdaş sorunlar ve bunlara İslam’ın getirdiği çözümler noktasında önemli açıklarının bulunması ve üniversite öğrencilerinin gelecek vizyonu oluşturabilmedeki eksiklikleri.

Yarını öngörmenin yolunun bugünü derinlikli anlamaktan geçtiğini hesaba katarsak, İslam düşünürlerinin çağdaş sorunlar etrafında şekillenen tespit ve tekliflerinin, aslında geleceği inşa etmede kilit rol üstlendiği gerçeğini teslim ederiz. Dünden bugüne bir düşünce silsilesi şeklinde aktarılan çok yönlü ve tevhid eksenli bakış açılarını, aynı zenginlikte yarınlara aktarmak, yüklendiğimiz dinî ve ilmî emanetin sorumluluklarından biridir.

Projenin Süreçleri:

  • Çağdaş İslam Düşünürleri projesi, 2022 Mart- 2022 Ağustos ayları arasında, yirmi beş haftalık seminerlerden oluşan altı aylık online eğitim sürecidir. Her seminer konusu, uzman akademisyenler tarafından sisteme kayıtlı öğrencilere açık şekilde işlenecektir.
  • Dersler hem yüzyüze hem de Zoom üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleşecektir.
  • Derslerin sonunda katılımcı öğrencilere sertifika verilecektir.

Projenin Süresi: 2022 Şubat- 2022 Ağustos arası altı aylık süreç.

Projenin Hedefleri:

  • Lisans öğrencilerine çağdaş İslam düşünürlerini ve temel görüşlerini tanıtmak.
  • Dünden bugüne tevarüs eden yorum zenginliğiyle birlikte mevcut akademik dinî eğitimin standartlarını yükseltmek.
  • Kur’an ve sünnet naslarından dünyayı algılama kabullerine gelenekselci yorumlarla modern sayılan söylemleri, çağın ihtiyaçları ve temel dinî değerler üzerinden birbirleriyle diyaloga açık ve sentez hale getirmek.
  • Farklı kültür havzalarından öncü Müslüman şahsiyetlerin tecrübe mirasıyla geleceğin hızla gelişen ve çeşitlenen küresel dünyasına hazırlanmak.

Projeye Kimler Başvurabilir: Öncelikli ve doğrudan hedefimiz, bütün lisans öğrencileridir. Ardından asgari temel İslamî birikimleri olan sosyal bilimler öğrencilerinden konuyla ilgisi bulunan gençlerdir.

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ PROGRAM AKIŞI

1. Hafta: Giriş ve Program Tanıtımı  

Çağdaş İslam Düşüncesine Giriş: Öncü Kişiler ve Temel Tartışmalar

2. Hafta: Seyyid Ahmet Han (1817-1898)

3. Hafta: Muhammed İkbal  (1877-1938)

4. Hafta: Mevdudî (1903-1979) 

5. Hafta: Fazlurrahman (1919-1988)

6. Hafta: Cemaleddin Afgani (1838-1897) – Muhammed Abduh (1849-1905)

7. Hafta: Hasan el-Bennâ (1906-1949)

8. Hafta: Seyyid Kutub (1906-1966)

9. Hafta: Ali Şeriati (1933-1977)

10. Hafta: Şihâbüddîn Mercânî (1818-1889) – Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914)

11. Hafta: Musa Carullah (1875-1949) 

12. Hafta: Mâlik b. Nebî (1905-1973)

13. Hafta: Muhammed Arkoun (1928-2010)

14. Hafta: Muhammed Âbid Câbirî (1936-2010)

15. Hafta: René Guénon (1886-1951)

16. Hafta: Roger Garaudy (1913- 2012)

17. Hafta: Aliya İzzetbegoviç (1925-2003)

18. Hafta: Nakib Attas (1931-)

19. Hafta: Seyyid Hüseyin Nasr (1933-)

20. Hafta: Said Halim Paşa (1864-1921)

21. Hafta: İzmirli İsmail Hakkı (1869-1946)

22. Hafta: Mustafa Sabri Efendi (1869-1954)

23. Hafta: Mehmed Âkif Ersoy (1873-1936) 

24. Hafta: Said Nursi (1878-1960)

25. Hafta: Program Finali

İslam Düşüncesinin Gelecek Vizyonu: Muhtemel Sorunlar ve Çözüm Arayışları